Tento eshop používá k poskystování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Reklamační řád obsahuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování reklamace a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodě Kravatka.cz, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Všeobecné podmínky

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat:
  1. e-mailem na e-mailovou adresu internetového obchodu – info@kravatka.cz
  2. poštou na adresu internetového obchodu – Marek Roszka, Seifertova 746, 739 61  TŘINEC
 • Kupující je povinen:
  1. uvést číslo faktury (zasíláno se zbožím), popř. číslo objednávky (na potvrzení o objednávce)
  2. co nejvýstižněji popsat zjištěné závady a jejich projevy
  3. doložit vlastnictví zboží dokladem (faktura)

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Uplatnění reklamace v záruční době

Všeobecná ustanovení

Ke každé zásilce zboží je přikládána faktura, který slouží zároveň jako záruční list. Záruka počíná běžet převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na info@kravatka.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Práva kupujícího

 1. Kupující má právo na reklamaci vadného zboží
  • Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytuje-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží.
  • Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
   • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
   • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
  • Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle bodu 6 tohoto reklamačního řádu.
  • Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 2. Místo pro uplatnění reklamace
  • Kupující by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v:
   • kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
   • místě nebo sídle podnikání prodávajícího
  • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad nebo jiného rozporu s kupní smlouvou dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Lhůta pro uplatnění reklamace
  • Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list se zákonem stanovenými náležitostmi a s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
  • Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
  • Záruční doby nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
  • Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
 4. Rozpor s kupní smlouvou
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou sám způsobil.
  • Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.
 5. Odstranitelné vady
  • Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
  • Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
   Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady a prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  • Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 6. Neodstranitelné vady
  • Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neopodstatnitelnou vadu, může kupující požadovat:
   • výměnu zboží za stejné, bezvadné
   • zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
  • Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.
 7. Zboží prodávané za nižší ceny
  • Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k danému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že výrobek má vadu, a upřesnit mu o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaném za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávané za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
  • Byla-li však cena snížena s důvodu výprodeje nebo posezónního prodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.
 8. Řešení sporů
  • Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.
 9. Obsah poskytované záruky
  • Záruka se vztahuje na vady nebo na jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu záruční doby na zboží.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží případně na změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost zboží vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.
  • Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržby nebo nedodržení zásad pro účelové používání zboží dle přiloženého návodu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.
 10. Způsob, jakým je možno uplatnit nároky ze záruky plynoucí:
  • Doporučujeme, aby vadné zboží bylo reklamováno nejlépe ihned po zjištění vady a to nejlépe v prodejně, kde bylo zakoupeno, společně s tímto záručním listem nebo s dokladem o koupi věci.
  • Prodávající si vyhrazuje právo posoudit v zákonem stanovené lhůtě oprávněnost reklamace kupujícího.
 11. Rozsah, podmínky a doba platnosti záruky:
  • Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje nebo ode dne uvedení do provozu.
  • Uplynutím 24 měsíců záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.